Общи условия

Уеб сайтът www.rivelo.eu е съвкупност от интернет страници (наричан в настоящите Общи условия „Сайт“), чиито създател и собственик е фирма „Ривело“ ЕООД. Сайтът представлява виртуална платформа за продажба на стоки – онлайн магазин, носещ търговската марка www.rivelo.eu . Сайтът има специализирана насоченост – продажба на подаръци по индивидуална поръчка на клиента, както и други стоки, които не са персонализирани.

Всички цени, посочени в този сайт, са крайни и не включват цена за доставка, освен ако изрично не е посочено друго! Всички цени са валидни до изчерпване на наличните количества. „Ривело“ ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Определения

Продавач – „Ривело“ ЕООД ( онлайн магазин www.rivelo.eu )
Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на онлайн магазин „rivelo.eu“ по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейна www.rivelo.eu и неговите поддомейни.
Акаунт – раздел от Сайта, формиран от потребителско име и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.
Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.
Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
Съдържание – цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез устройство с интернет връзка.
Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

Фирма „Ривело“ EООД щe бъде наричана за краткост по-долу www.rivelo.eu .

Преамбюл

Този документ съдържа Общите условия, съгласно които rivelo.eu предоставя Услуги на Клиентите си чрез Сайта. Всеки един Клиент се съгласява с настоящите общи условия за цялото време на ползване на Сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достъпни за всеки Клиент.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от rivelo.eu чрез сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Продукт(и), предлагани в Сайта към момента на отправяне на поръчката за закупуване от страна на Клиента. Продукт(и), обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.Ривело ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продукт(и) се приема за изразено съгласие от страна на Клиента относно вида и качеството им.

Съобщения до Клиента и рекламен бюлетин

 • Приемайки общите условия на сайта, както и при всяка направена поръчка, Клиентът изразява съгласието си за получаване на информационни и рекламни Бюлетини и/или SMS съобщения от „rivelo.eu“, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на данни.
  • Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0879057405.
  • Ако след направен отказ от получаване на Бюлетините, Клиентът направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава Бюлетините.
  • Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
  • С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл, телефон) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на „rivelo.eu“ или трети лица, които са партньори на „rivelo.eu“ и са доставчици на куриерски или маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които „rivelo.eu“ може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
  • Онлайн магазин „rivelo.eu“ си запазва правото да избира към кого да изпраща Бюлетините, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Бюлетините.
  • Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. „rivelo.eu“ им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

Авторски права

При поръчка на продукт със снимка, изпратена от клиента, последният носи отговорност за това, че не се нарушават авторски права върху снимката, ако те са собственост на трета страна. Ривело ЕООД е само Изпълнител и не носи отговорност за качени от клиентите снимки при поръчка на персонализиран продукт.

Рекламация

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчания/те Продукт(и) в срок от 10 (десет) дни от получаването при спазване на условията по чл.50 до чл.57 от ЗЗП. Ние се ангажираме продукта да бъде подменен с друг или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, не по-късно от 10 дни считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Клиента, с изключение на случаите, в които е констатиран дефект в продукта. В тези случаи транспортните разходи по връщане или подмяна на продукта в рамките на Република България се поемат от нас. Опазването на търговския вид на стоката и целостта на опаковката е грижа на Клиента. Връщане или замяна на продукти без дефект се приема само за продукти с ненарушен търговски вид и ненарушена цялост на опаковката.

В същото време съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП, за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента изработването е започнало след Ваше изрично съгласие и се извършва по одобрен от Вас дизайн и изисквания. Ето защо съгласно този член продукти, изработени по индивидуална поръчка на клиента не могат да бъдат отказани, върнати или заменени.

Права и задължения на Потребителя

Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукт(и) от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Клиентът има право да получава информация за състоянието на своята Поръчка.
Клиентът има право да получи заявения Продукт(и) на посочения от него адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Клиентите нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на „rivelo.eu“.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от Ривело ЕООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 1. Името и адреса ни: „Ривело“ ЕООД, гр. София, ул. Козлодуй № 2 А, ЕИК:203231719.
 2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
 3. Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е крайна и се актуализира в реално време при избор на коригиращи цената опции от страна на клиента.
 4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в раздела за доставка.
 5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 6. Начините за Доставка са описани подробно в раздела за доставка.
 7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Ривело ЕООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. Ривело ЕООД носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Отказ от изпълнение на поръчка

Ривело  ЕООД си запазва правото да откаже изпълнение на поръчка в която клиентът изисква отпечатване на снимки изобразяващи насилие върху хора или животни, расистки, дискриминиращи или обидни изображения или надписи!
За клиенти, за които има данни, че са некоректни (не вземат поръчаните от тях продукти) си запазва правото да не изпълнява поръчки без предварително плащане!

Заключителни разпоредби.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Ривело ЕООД, като същият се задължава да уведоми Клиента за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Клиентът се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Клиентът изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Ривело ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Клиента, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Клиента. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

ВАЖНО:
При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. Ривело ЕООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката.

Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 14 дневен срок с друга стока по негово желание, или да я върне в офиса на „rivelo.eu“, като връщането (в запазен търговски вид и с ненарушена опаковка) може да стане по удобен за клиента начин и е изцяло за негова сметка.Продукти, изработени по поръчка на клиента (продукти с отпечатана снимка и/или надпис по поръчка) не могат да бъдат върнати или заменени. Ривело ЕООД не носи отговорност при забавяне на пратки от страна на куриерските фирми, поради влошени метеорологични условия или друга причина, независеща от Ривело ЕООД.

„Бисквитки“

„Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електроненият магазин. „rivelo.eu“ използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Сигурност

Ривело ЕООД отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.